Algemene Voorwaarden 

Algemene voorwaarden voor levering aan de consument van: 

Houtstoof

Kantoorhoudende te maarsbergen

Hierna te noemen :Gebruiker.

Art.1 Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Gebruiker: de gebruiker van de algemene voorwaarden;

Consument: een wederpartij die een natuurlijk persoon is en niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep.

Consumentenkoop: de koop met betrekking tot een roerende zaak,die wordt gesloten door een verkoper die handelt in uitoefening van een bedrijf of beroep,en een koper,natuurlijk persoon,die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

Art.2 toepasselijkheid van deze voorwaarden:

1.Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen de gebruiker en een consument waarop  gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard,voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2.De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met gebruiker,voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

art.3 offertes

1. Alle door de gebruiker uitgebrachte offertes worden gestand gedaan volgens de met consument afgesproken termijn.Doch nooit langer dan 14 dagen.

2.Gebruiker kan niet aan haar offerte worden gehouden indien de consument had behoren te berijpen dat de offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing,weglating of verschrijving bevat.

3.De gebruiker is slechts aan haar offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door de consument doormiddel van een (aan)betaling binnen 5 werkdagen is voldaan contant dan wel is overgemaakt op het rekening van gebruiker.

art.4 Levering

1. Tenzij anders overeengekomen geschied levering rechtstreeks aan de consument.

2. De consument kan afname niet weigeren op kleur of model tenzij dit afwijkt van het bestelde artikel. Blijkt er een beschadiging of defect aan de goederen, dient de consument dit gelijk aan de chauffeur kenbaar te maken maar uiterlijk 24 uur na levering. Er zal dan in overleg een oplossing worden gezocht.

3. Bestelde onderdelen of accessoires die niet zijn gebruikt kunnen alleen in de originele verpakking worden teruggestuurd. Retouradres zie Retourneren. Als deze onbeschadigd bij ons binnen zijn gekomen, krijgt de consument de koopprijs terug, verzendkosten worden niet vergoed.

4. Bij afhalen dient de rekening gelijk te worden voldaan,minus eventuele aanbetaling. Een besteld product dient uiterlijk 2 weken na binnenkomst te worden afgehaald. Na 2 weken heeft de gebruiker het recht om stallingsgeld in rekening te brengen.

5. Er wordt minimaal 10% handelingkosten in rekening gebracht voor de kachels en kachelmaterialen die verkocht zijn in de winkel.

6. Afgeprijsde/ speciale offertes worden niet retour genomen. 

art.5 Levertijd

1.De levertijd van de door consument bestelde product bedraagt max. 4 dagen.Kachels worden geleverd in overleg.

2.Wanneer de overeengekomen levertijd om wat voor reden dan ook,door gebruiker overschreden wordt zal gebruiker de consument hiervan onmiddelijk schriftelijk (e-mail,brief) in kennis stellen.In dat geval heeft consument het recht om de overeenkomst met gebruiker,zonder verdere kosten te ontbinden,door dit schriftelijk (e-mail ,brief) aan gebruiker te melden.

3.De eventueel reeds ontvangen betalingen zullen in geval van ontbinding op grond van artikel 5.2 door gebruiker binnen 14 dagen na ontvangst van de in artikel 5.2 genoemde verklaring van consument worden terubetaald.

4.Indien consument aantoonbare schade heeft geleden als direct gevolg van het door gebruiker overschrijden van de levertijd,zal de gebruiker deze vergoeden met een maximum van de hoogte van het factuurbedrag.

Art.6 Installatie

 De installatie van de toestellen dient te geschieden volgens de wettelijk geldende installatie eisen en de voorschriften van de fabrikant die bij desbetreffende fabrikant zijn op te vragen.Of bij de kachel worden meegeleverd.Een rookkanaal door houtstoof geinstaleerd dient door de consument zelf  brandwerend te worden omkokerd.

Art7. Garantie en Service

1.Gebruiker garandeert de door haar verkochte goederen gedurende de periode van 6 maanden (gebruikt toestel) 2 tot 5 jaar voor een nieuw toestel na levering tenzij anders afgesproken en vermeld op de factuur.

2.Indien de in lid 1 genoemde garantie van toepassing is en de geleverde zaken een gebrek vertonen is de gebruiker verplicht binnen 30 dagen nadat de consument hem schriftelijk het gebrek heeft gemeld zorg dragen voor herstel of vervanging.

3.Zaken waarop de in lid 1 genoemde garantie van toepassing is en welke zijn thuisbezorgd worden in overleg met gebruiker hersteld.Alle andere zaken dienen bij de gebruiker ter reparatie te worden aangeboden.Reparatie vindt plaats binnen de garantieperiode.

4.De garantie vervalt indien de consument schade veroorzaakt door een onjuiste behandeling van een gegarandeerde zaak en tevens wanneer de consument de plaatsingsvoorschriften behorende bij het geleverde niet heeft opgevolgd.

Art.8. Aansprakelijkheid    

1.De aansprakelijkheid van gebruiker is beperkt tot het herleveren van de betreffende zaak dan wel restitutie van de koopsom.

2.Voor schade van geleverde zaken aan consumenten heeft gebruiker een verzekering afgesloten die de gevolgen van wettelijke aansprakelijkheid dekt voor een bedrag,gebruikelijk in de branche van gebruiker.In geval van wettelijke aanspraak van de consument jegens gebruiker beperkt tot de uitkering van de verzekeringsmaatschappij in het onderhavige geval.

3.Voor gebreken in geleverde zaken geldt de aansprakelijkheid zoals geregeld in artikel 7 van deze voorwaarden.

4.In geen geval is de gebruiker aansprakelijk te houden voor schade door onjuiste plaatsing of behandeling van geleverde zaken.

Art.9. Toepasselijk recht           

Op elke overeenkomst tussen gebruiker en consument,zoals bedoeld in artikel 1 is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing,verkoopverdragen zijn of worden uitdrukkelijk uitgeslotenVoorwaarden

Algemene voorwaarden voor levering aan de consument van:

houtstoof

Kantoorhoudende te Maarsbergen

Hierna te noemen :Gebruiker.Art.1 Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Gebruiker: de gebruiker van de algemene voorwaarden;

Consument: een wederpartij die een natuurlijk persoon is en niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep.

Consumentenkoop: de koop met betrekking tot een roerende zaak,die wordt gesloten door een verkoper die handelt in uitoefening van een bedrijf of beroep,en een koper,natuurlijk persoon,die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.Art.2 toepasselijkheid van deze voorwaarden:

1.Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen de gebruiker en een consument waarop gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard,voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2.De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met gebruiker,voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.art.3 offertes

1. Alle door de gebruiker uitgebrachte offertes worden gestand gedaan volgens de met consument afgesproken termijn.Doch nooit langer dan 14 dagen.

2.Gebruiker kan niet aan haar offerte worden gehouden indien de consument had behoren te berijpen dat de offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing,weglating of verschrijving bevat.

3.De gebruiker is slechts aan haar offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door de consument doormiddel van een (aan)betaling binnen 5 werkdagen is voldaan contant dan wel is overgemaakt op het rekening van gebruiker.art.4 Levering

1.Tenzij anders overeengekomen geschied levering rechtstreeks aan de consument.

2.De consument kan afname niet weigeren op kleur of model tenzij dit afwijkt van het bestelde artikel.Blijkt er een beschadiging of defect aan de goederen dient de consument dit gelijk aan de chauffeur kenbaar te maken maar uiterlijk 24 uur na levering.Er zal dan in overleg een oplossing worden gezocht.

3.Bestelde onderdelen of accessoires die niet zijn gebruikt kunnen alleen in de originele verpakking worden teruggestuurd.Als deze onbeschadigingd bij ons binnen zijn gekomen, krijgt de consument de koopprijs met aftrek van 10% handlingskosten terug.

4.Bij afhalen dient de rekening gelijk te worden voldaan,af eventuele aanbetaling.Een besteld product dient uiterlijk 2 weken na binnenkomst te worden afgehaald.Na 2 weken heeft de Gebruiker het recht om stallings geld in rekening te brengen.art.5 Levertijd

1.De levertijd van de door consument bestelde kachel bedraagt gemiddeld 2 weken doch maximaal 30 dagen of anders zoals bepaald in de overeenkomst tussen consument en gebruiker.
Bestelde accessoires,aansluitmaterialen of onderdelen worden in de regel binnen 7 werkdagen gelevered.

2.Wanneer de overeengekomen levertijd om wat voor reden dan ook,door gebruiker overschreden wordt zal gebruiker de consument hiervan onmiddelijk schriftelijk (e-mail,brief) in kennis stellen.In dat geval heeft consument het recht om de overeenkomst met gebruiker,zonder verdere kosten te ontbinden,door dit schriftelijk (e-mail ,brief) aan gebruiker te melden.

3.De eventueel reeds ontvangen betalingen zullen in geval van ontbinding op grond van artikel 5.2 door gebruiker binnen 14 dagen na ontvangst van de in artikel 5.2 genoemde verklaring van consument worden terugbetaald.

4.Indien consument aantoonbare schade heeft geleden als direct gevolg van het door gebruiker overschrijden van de levertijd,zal de gebruiker deze vergoeden met een maximum van de hoogte van het factuurbedrag.Art.6 Installatie

De installatie van de toestellen dient te geschieden volgens de wettelijk geldende installatie eisen en de voorschriften van de fabrikant die bij desbetreffende fabrikant zijn op te vragen.Of bij de kachel worden meegeleverd.Een rookkanaal door houtstoof geinstaleerd dient door de consument zelf brandwerend te worden omkokerd.Art7. Garantie en Service

1.Gebruiker garandeert de door haar verkochte goederen gedurende de periode van 6 maanden (gebruikt toestel) 2 tot 5 jaar voor een nieuw toestel na levering tenzij anders afgesproken en vermeld op de factuur.

2.Indien de in lid 1 genoemde garantie van toepassing is en de geleverde zaken een gebrek vertonen is de gebruiker verplicht binnen 30 dagen nadat de consument hem schriftelijk het gebrek heeft gemeld zorg dragen voor herstel of vervanging.

3.Zaken waarop de in lid 1 genoemde garantie van toepassing is en welke zijn thuisbezorgd worden in overleg met gebruiker hersteld.Alle andere zaken dienen bij de gebruiker ter reparatie te worden aangeboden.Reparatie vindt plaats binnen de garantieperiode.

4.De garantie vervalt indien de consument schade veroorzaakt door een onjuiste behandeling van een gegarandeerde zaak en tevens wanneer de consument de plaatsingsvoorschriften behorende bij het geleverde niet heeft opgevolgd.Art.8. Aansprakelijkheid

1.De aansprakelijkheid van gebruiker is beperkt tot het herleveren van de betreffende zaak dan wel restitutie van de koopsom.

2.Voor schade van geleverde zaken aan consumenten heeft gebruiker een verzekering afgesloten die de gevolgen van wettelijke aansprakelijkheid dekt voor een bedrag,gebruikelijk in de branche van gebruiker.In geval van wettelijke aanspraak van de consument jegens gebruiker beperkt tot de uitkering van de verzekeringsmaatschappij in het onderhavige geval.

3.Voor gebreken in geleverde zaken geldt de aansprakelijkheid zoals geregeld in artikel 7 van deze voorwaarden.

4.In geen geval is de gebruiker aansprakelijk te houden voor schade door onjuiste plaatsing of behandeling van geleverde zaken.Art.9. Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen gebruiker en consument,zoals bedoeld in artikel 1 is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing,verkoopverdragen zijn of worden uitdrukkelijk uitgesloten.